روستای درب غریبیها

روستای درب غریبی ها در استان خوزستان شهرستان ایذه و در بخش دهدز واقع شده است

اسفند 96
2 پست
خرداد 94
4 پست
اسفند 93
7 پست
بهمن 93
8 پست
آبشار
1 پست
سرتنگ
1 پست
زولدون
1 پست
تیربازک
1 پست
شندون
1 پست
پاتل
1 پست
تنگ_خشک
1 پست